AGYZ WE LAGYM

SUW ARASSALAÝYŞ DESGALARY ÜÇIN
ÖNDÜRILJEK ENJAMLAR WE HYZMATLAR

AGYZ WE LAGYM

SUW ARASSALAÝYŞ DESGALARY ÜÇIN
ÖNDÜRILJEK ENJAMLAR WE HYZMATLAR

AGYZ WE LAGYM

SUW ARASSALAÝYŞ DESGALARY ÜÇIN
ÖNDÜRILJEK ENJAMLAR WE HYZMATLAR

image description

TEGELEK MEHANIKI GÖZENEK

Tegelek şekilli gözenek, çybyklarynyň ýüzüni aýlaw hereketli dyrmyk bilen daşardan tämizleýän enjamdyr.

Dowamyny oka
image description

MIKRO DISK SÜZGÜÇ

Lagym suw we agyz suwy arassalaýyş desgalarynyň çykyşlarynda suwuň hilini artdyrmak üçin ulanylýan Mikro disk süzgüçler arkaly 10 mikrondan uly bölejikleriň saklanmagy üpjün edilýär.

Dowamyny oka
image description

SPIRALLI KONWEÝER

Spiralli konweýerler arassalaýyş desgalarynda gözenekleriň galyndylaryny ýa-da suwy çekilen palçyklary ýok edilýän ýerlerine daşamak üçin ulanylýan enjamlardyr.

Dowamyny oka

IŞLERIMIZ BARADA

image description
ASGABAT ŞÄHERINDÄKI 150 000 M3 SUW ARASSALAÝJY DESGA

NÄME ÜÇIN BIZ ?

image desciption
image description
image description
  • YNAMLYLYK

    Biz öz işgärlerimize ynanýarys.Sebäbi işe akylly , tejribeli professionallary saýlaýarys.

  • TEJRIBELILIK

    Tejribeli we ökde bolmak üçin hökmany suratda edýän işiňi söýmek gerek. Biz işimizi söýýäris.

  • ÝOKARY HILLILIK

    Professional işgärlerimiziň güýji bilen şul wagt hilimiziň derejesi iň ýokary.

TÄZELIKLER

image description

ÇÄRJEW ŞÄHERINDÄKI AGYZ SUW ARASSALAÝJY DESGANYŇ AÇYLYŞ DABARASY

image description

KAKA ETRABYNDAKY AGYZ SUW ARASSALAÝJY DESGANYŇ ŞUL WAGTKY ÝAGDAÝY.GURLUŞYK ULY DEPGIN BILEN DOWAM EDÝÄR.

image description

NURTEH ÝAKYNDA

“Her bir täzelik , gazançdyr.” NURMUHAMMET MEREDOW DOLANDYRYŞ GEŇEŞINIŇ BAŞLYGY
“Ösüş bar ýerde hereket bardyr.Biz Ösüşiň tarapdary.NURTEH täze gapy , täze ýol , täze iş.” YBRAÝYM MEREDOW "DOLANDYRYŞ GEŇEŞINIŇ AGZASY
loader